Nota Legal

1. Identidade do titular da Web

En cumprimento do disposto no artículo 10 da Ley 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, detallamos a continuación os datos identificativos da entidade titular deste sitio Web:

Egatel, S.L., con NIF B32151532, domiciliada en San Ciprián de Viñas, Av. de Ourense, 1, Parque Tecnolóxico de Galicia, Edificio Egatel, 32901 e teléfono de contacto 988 368 118 e número de fax 988 368 119. Inscrita no Rexistro Mercantil de Ourense, 12 de febrero, Tomo 177, Folio 129, Inscripción 1ª, Folla OR-971. (egatel@egatel.es).

2. Aceptación das condicións de uso

As presentes Condicións (en adiante denominadas como Aviso Legal) teñen por obxeto regular o uso desta Web que o seu titular pon a disposición do público na presente URL.

A utilización da Web por un terceiro atribúelle a condición de Usuario e, supón a aceptación total por dito Usuario, de todas e cada unha das condicións que se incorporan no presente Aviso Legal.

3. Uso correcto do sitio Web

O Usuario comprométese a utilizar a Web, os contidos e servizos de conformidade coa Ley, o presente Aviso Legal, as boas costumes e a orde púbrica. Do mesmo modo, o Usuario obrígase a non utilizar a Web ou os servizos que se presten a través da mesma con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ó contido do presente Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera xeito poida danar, inutilizar ou deteriorar a Web ou os seus servizos, ou impedir un normal disfrute da Web por outros Usuarios.

4. Propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos da Web, salvo que se indique o contrario, son titularidade exclusiva do titular da Web ou de terceiros e, con carácter enunciativo, que non limitativo, o deseño gráfico, código fonte, logos, textos, gráficos, ilustracións, fotografías, e demáis elementos que aparecen na Web.

Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos na Web están protexidos pola Ley.

O titular da Web non concede ningún tipo de licencia ou autorización de uso persoal ó Usuario sobre os seus dereitos de propiedad intelectual e industrial ou sobre calquera outro dereito relacionado coa súa Web e os servizos ofrecidos na mesma.

Por todo iso, o Usuario reconoce que a reproducción, distribución, comercialización, transformación, e en xeral, calquera outra forma de explotación, por calquer procedemento, de todo ou parte dos contidos desta Web constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial do titular da Web ou do titular dos mesmos.

5. Réxime de responsabilidade

5.1 Responsabilidade polo Uso da Web

O Usuario é o único responsable das infraccións nas que poida incurrir ou dos perxuizos que poida causar pola utilización da Web, quedando o titular da Web, os seus socios, empresas do grupo, colaboradores, empregados e representantes, exonerados de calquera clase de responsabilidade que se poidese derivar polas accións do Usuario.

O titular da Web empregará tódolos esforzos e medios razonables para facilitar información actualizada e fehaciente na Web, no obstante, o titular da mesma non asume ningunha garantía en relación coa ausencia de erros, ou de posibles inexactitudes e/ou omisións en ningún dos contidos accesibles a través desta Web.

No caso que se facilite o uso de contrasinais persoais ó usuario que se rexistre como tal respecto a determinados servizos (por exemplo, selección de persoal), o usuario deberá manter baixo a súa exclusiva responsabilidade os contrasinais na máis estricta confidencialidade, asumindo, polo tanto, cantos danos ou consecuencias se deriven do quebrantamento ou revelación do secreto.

5.2 Responsabilidade polo funcionamento da Web

O titular da Web exlúe toda responsabilidade relativa á dispoñibilidade e continuidade do sitio Web así como dos servizos vinculados á mesma así como de calesquera interferencias, omisións, interrrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico, motivado por causas alleas ó titular da Web.

O titular da Web esta facultado para suspender temporalmente, e sen previo aviso, a accesibilidade á Web con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora.

5.3 Responsabilidade por links

Os enlaces ou links contidos na Web poden conducir ó Usuario a outras Webs xestionadas por terceiros. A función dos links que aparecen és únicamente a de informar á Usuario sobre a existencia de outras fontes de información sobre un tema en concreto.

O titular da Web queda exonerado de toda responsabilidade polo correcto funcionamento de tales enlaces, do resultado obtido a través de ditos enlaces, da veracidade e licitud do contido ou información á que se pode acceder, así como dos perxuizos que poida sufrir o Usuario en virtud da información atopada na web enlazada.

6. Política respecto ós datos personais obtidos a través da Web

Para visitar a Web de Egatel, en xeral non é necesario facilitar os seus datos de carácter persoal; se ben é posible que en determinadas circunstancias elo sexa requerido para poder relacionarnos con vostede. Nos casos en que vostede nos facilite datos persoais, estos incorporaranse ó ficheiro, titularidade de Egatel, que corresponda e o seu tratamento únicamente realizarase coa finalidade para a que foron facilitados: resolución de consultas, contacto comercial relativo a produtos e servizos de Egatel, selección e contratación de empregados e/ou outras funcionalidades. No caso que non proporcione os seus Datos Persoais, seralle denegado a posibilidade de beneficiarse de certas utilidades ofrecidas polo nosa Web nas que sexan requeridos os datos persoais, como pode ser a selección de persoal (recruitment).

O feito de facilitar os seus datos persoais supón a súa activa e expresa conformidade ó seu tratamento nos termos descritos. En calquera momento vostede dispón do dereito de acceder, rectificar ou cancelar os datos persoais que nos facilitou, así como opoñerse ó seu tratamento, dirixíndose a Egatel mediante a remisión dun correo electrónico a egatel@egatel.es ou nas oficinas situadas en San Ciprián de Viñas – Av. Ourense, 1 – Edificio Egatel – Parque Tecnolóxico de Galicia – 32901 Ourense.

A presente Web pode utilizar “cookies” có fin de facilitar a navegación e ofrecer un servicio personalizado e máis áxil. Vostede pode configurar o seu programa de navegación por Internet para no recibir ditas “cookies”, en tal caso a calidade e rapidez na navegación na Web pode disminuir.

7. Observacións do usuario

O Usuario garante que a información, material, contidos ou observacións que non sexan os seus propios datos persoais e que sexan facilitados ó titular da Web a través da Web, non infrinxen os dereitos de propiedade intelectual ou industrial de terceiros, nin ningunha outra disposición legal.

8. Modificacións das condicións de uso

O titular da Web resérvase o dereito a modificar, desenrrolar ou actualizar en calquera momento e sen previa notificación, as condicións de uso da presente Web. O Usuario quedará obrigado automáticamente polas condicións de uso que se encontren vixentes no momento en que acceda á Web, polo que deberá ler periódicamente ditas condicións de uso.

9. Lexislación apricable e competencia xurisdiccional

Tódalas controversias ou reclamacións surxidas da interpretación ou execución do presente Aviso Legal rexiranse pola lexislación española, e someteranse á xurisdicción dos Xuzgados e Tribunais de Ourense.