1. Introdución

A Política de Privacidade do Sitio Web ten como finalidade proporcionar información sobre os dereitos e obrigas específicos dos usuarios (en diante, os “ Usuarios ”) dos sitios web, aplicacións e calquera outra plataforma dixital ou medio electrónico de EGATEL, SL (en diante, EGATEL). , SL denominarase indistintamente como “ EGATEL ”) , en virtude do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no relativo ao tratamento de datos de carácter persoal. e a libre circulación destes datos (" RGPD ") e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (" LOPD ").

Para visitar calquera dos sitios web, aplicacións de EGATEL e calquera outra plataforma dixital ou medio electrónico de EGATEL (en diante todos eles denominaranse o " Web "), con carácter xeral non é necesario que nos facilite os seus datos persoais. . . Non obstante, é posible que determinadas interaccións con EGATEL a través do “Sitio Web” o requiran.

A introdución dos datos nunha ou varias das fichas ou formularios de recollida de datos implica a aceptación desta Política, asumindo que foi informado da política de privacidade e do aviso legal do Sitio Web e que se compromete a cumprila íntegramente durante a navegación e participación. nel .

EGATEL poderá comunicar os seus datos a terceiros que nos axuden a prestar servizos de tecnoloxía da información, como provedores de plataformas, servizos de hospedaxe, sitios web, etc. En relación a estes últimos, EGATEL esixirá a estes terceiros o cumprimento da lexislación vixente, aínda que se lles esixirá a responsabilidade.

Esta Política non se aplica aos sitios web de terceiros, incluídos aqueles aos que pode ter acceso a través dunha ligazón situada no sitio web de EGATEL.

Se ten dúbidas sobre o tratamento dos seus datos persoais, pode dirixirse a EGATEL e/ou ao Delegado de Protección de Datos do Grupo, cuxo responsable é COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SL (" COMSA CORPORACIÓN "), á que pertence EGATEL, a través dos seguintes medios. enderezo: lopd@comsa.com.

2. Descrición do tratamento de datos persoais

2.1. A través do Sitio Web trátanse os datos facilitados polos Usuarios durante a navegación e uso do Sitio Web, así como os recollidos a través dos correspondentes formularios.

Para tal fin, cubrindo aqueles formularios que se poidan incluír no Sitio Web Os usuarios aceptan a inclusión e tratamento dos datos que faciliten nun tratamento de datos de carácter persoal do que sexa responsable EGATEL , podendo exercer os dereitos que lle corresponden tal e como se recolle nesta política.

2.2. Para unha maior facilidade e transparencia co Usuario, separamos as finalidades e bases legais do tratamento dos datos en dous apartados principais en función da necesidade específica do Usuario (ver a continuación o apartado: "Onde estamos" e o apartado: "Emprego":

  • Onde estamos:

Os datos facilitados polo Usuario serán tratados por EGATEL para dar resposta ás solicitudes de información, dúbidas, consultas e/ou preguntas formuladas. Se é necesario, porémonos en contacto contigo por correo electrónico.

O tratamento destes datos baséase no consentimento do Usuario ( RGPD: 6.1 a) Consentimento prestado polo Usuario) . O Usuario poderá revogar o consentimento en calquera momento.

Os datos facilitados conservaranse ata a resolución da súa solicitude e durante un período máximo de 12 meses.

Os seus datos poderán ser cedidos a empresas do grupo que teñan como titular COMSA CORPORACIÓN, para os fins para os que prestou o seu consentimento, así como para manter unha xestión integral e centralizada da relación dos Usuarios coas distintas sociedades de COMSA CORPORACIÓN. e que os Usuarios poidan beneficiarse do acceso aos seus datos desde calquera deles , respectando en todo caso a lexislación aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal e sen necesidade de que os Usuarios sexan informados de cada primeira comunicación que se realice.

Está especialmente informado de que EGATEL non toma decisións automatizadas sobre os seus Usuarios.

  • Formulario de emprego:

Os datos facilitados polo Usuario (en diante, tamén “ Candidatos ”) a través da sección de Emprego da Web de EGATEL serán redirixidos á sección de emprego da Web de COMSA CORPORACIÓN (www.comsa.com) e serán tratados por EGATEL e COMSA CORPORACIÓN. co fin de incluílo nos procesos de selección de persoal do Grupo que se axusten ao seu perfil.

O tratamento destes datos baséase no consentimento do Usuario á hora de facilitar os seus datos . (RGPD: 6.1 a) Consentimento prestado polo Usuario) . O Usuario poderá revogar o consentimento en calquera momento.

Do mesmo xeito, informámoslle que no caso de non ser seleccionado para a praza á que solicitou ou de non encaixar no perfil dos procesos actualmente abertos, os seus datos serán conservados para futuros procesos de selección que puidesen encaixar. o seu perfil ata un período máximo de dous (2) anos, desde o momento en que facilitou o seu currículo (en diante, “ CV ”) a EGATEL e/ou COMSA CORPORACIÓN. Unha vez cumprido este prazo, podería aplicarse a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os teus datos poderán ser cedidos a empresas do grupo COMSA CORPORACIÓN xa que a ferramenta de currículos serve para a selección de persoal para todo o grupo.

No caso de que se produza algún cambio nos seus datos, infórmenos inmediatamente por escrito.

Infórmase especialmente de que nin EGATEL nin COMSA CORPORACIÓN toman decisións automatizadas sobre os seus Candidatos.

Así mesmo, informámoslle de que a información das bases de datos poderá utilizarse para:

  • Ofrecerlle unha navegación máis personalizada como Usuario da nosa Web.
  • Elabora estatísticas sobre os países e servidores que visitan o sitio web con máis frecuencia.
  • Coñecer os horarios de maior afluencia de visitas á Web así como realizar axustes precisos para evitar problemas de acceso.

O tratamento destes datos baséase en intereses lexítimos ( GDPR: 6.1 f) Satisfacción de intereses lexítimos) perseguidos polo responsable do tratamento ou por un terceiro, sempre que os intereses ou dereitos e liberdades fundamentais do interesado non prevalezan sobre os devanditos intereses. Esixir a protección de datos persoais, en particular cando o interesado sexa un menor.

Está especialmente informado de que EGATEL non toma decisións automatizadas sobre os seus Usuarios.

3. Ligazóns

No marco das comunicacións sinaladas nos apartados anteriores, infórmase de que o Sitio Web de EGATEL pode ter ligazóns, aplicacións ou funcionalidades compartidas con terceiros, como redes sociais ou sistemas de comunicación en liña.

EGATEL non se fai responsable da información recollida nas devanditas aplicacións, funcionalidades ou redes sociais propiedade de terceiros, xa que non ten capacidade de xestión nin control sobre as mesmas, así como dos avisos legais e políticas de privacidade que poidan aparecer nos sitios web ou similares de terceiros, polo que recomendamos que se asegure de coñecer e de estar de acordo coas súas condicións legais e normativas de privacidade, antes de continuar co seu uso ou facilitar calquera tipo de información persoal.

4. Dereitos dos Usuarios

En calquera momento poderá exercer os dereitos recoñecidos no RGPD e en particular os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión e limitación ao tratamento dos seus datos , portabilidade e non ser obxecto de decisións automatizadas, cando proceda.

Os dereitos a que se refire o parágrafo anterior poderán ser exercidos por vostede, remitindo a súa solicitude a lopd@comsa.com ou ao enderezo C/VIRIATO, 47, 08014, BARCELONA, achegando copia do seu DNI ou outro documento que acredite o seu identidade. , e especificando a súa solicitude especificando cal destes dereitos quere que se cumpra.

No caso de actuar a través de representante, tamén deberá achegar documento que acredite a representación e documento de identificación do mesmo.

Podes consultar os modelos, formularios e máis información sobre os citados dereitos na páxina web oficial da Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Así mesmo, se prestaches o teu consentimento para un tratamento ou finalidade específico, poderás retiralo en calquera momento.

Pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos) se considera vulnerado algún dos seus dereitos derivados das disposicións legais vixentes. Non obstante, para poder prestarlle o mellor servizo, póñase en contacto con antelación con EGATEL a través das canles de servizo indicadas anteriormente, para poder atender con maior celeridade á súa solicitude e aclarar as dúbidas que poidan xurdir.

5. Responsabilidade dos Usuarios do Sitio Web polo uso e contidos

Tanto o acceso ao Sitio Web como o uso que se poida facer da información e contidos incluídos nel será responsabilidade exclusiva da persoa que o realice.

Polo tanto, o uso que se poida facer da información, imaxes, contidos e/ou produtos revisados e accesibles a través do Sitio Web estará suxeito á lexislación nacional ou internacional aplicable, así como aos principios de boa fe e uso lícito por parte dos Usuarios, que estarán obrigados a facer un uso razoable dos servizos ou contidos, baixo o principio de boa fe e con respecto á lexislación vixente, a moral, a orde pública, os bos costumes, os dereitos de terceiros ou de EGATEL .

Neste sentido, o Usuario é responsable da autenticidade dos datos facilitados, comprometéndose a que sexan exactos, actualizados e completos para a finalidade para a que son recollidos, asumindo a responsabilidade dos danos e prexuízos, tanto por lucro cesante como por danos emerxentes. poderían ser xerados por ditas inexactitudes ou falsedades.

Así mesmo, se os datos facilitados nos correspondentes formularios fosen propiedade dun terceiro, o Usuario é o único responsable da correcta captación do consentimento e da información ao terceiro sobre os aspectos reflectidos no aviso legal e política de privacidade do Sitio Web.

6. Exclusión de responsabilidade de EGATEL

EGATEL non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de actualización, veracidade, autenticidade e precisión dos datos que o Usuario facilitou e das consecuencias que esta circunstancia poida ter para terceiros.

Polo que respecta aos datos persoais de terceiros, EGATEL non se fai responsable dos datos que o Usuario facilite sen obter o consentimento oportuno.

7. Cookies

EGATEL utilizará dispositivos de almacenamento e recuperación de datos ("Cookies") cando o Usuario dea o seu consentimento previo para facelo, de acordo co indicado na ventá emerxente do navegador do Usuario cando acceda por primeira vez ao Sitio Web. e nos demais termos e condicións que se indican na Política de Cookies de EGATEL que todos os Usuarios deben coñecer.

8. Menores

Os menores de idade non poderán utilizar os servizos dispoñibles a través do Sitio Web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán os únicos responsables de todos os actos que realicen a través do Sitio Web por parte dos menores ao seu cargo, incluíndo a cumprimentación dos formularios co os datos persoais dos ditos menores e a marcación, se é o caso, dos recadros que os acompañen.

9. Medidas de seguridade

EGATEL adopta os niveis de seguridade esixidos polo RGPD adecuados á natureza dos datos que se están a tratar en cada momento.

Sen prexuízo do anterior, a seguridade técnica nun medio como Internet non é inexpugnable e pode haber actuacións fraudulentas por parte de terceiros, aínda que EGATEL pon todos os medios ao seu alcance para evitar tales actuacións.

10. Actualización e revisión

Esta Política será revisada e actualizada sempre que sexa necesario para adaptala ás nosas prácticas, servizos e a normativa que resulte de aplicación en cada momento, polo que recomendámosche que revise esta Política cada vez que acceda ao noso sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre como e por que tratamos os teus datos.